Posted by on December 22, 2016

เมื่อเมืองกรุงถูกปกคลุมด้วยหมอกควัน จากการจราจรที่หนาแน่น ผู้คนเดินกันขวักไขว่ ท่ามกลางตึกสูงรายล้อมบดบังทัศนียภาพ ปลุกเร้าให้หัวใจโหยหาธรรมชาติ อยากเปลี่ยนบรรยากาศจากเมืองสู่ป่าเขียวขจีที่อุดมไปด้วยพืชพรรณนับร้อย และสัตว์ป่านานาชนิด ยินดีต้อนรับสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ป่าผืนสุดท้ายแห่งแดนอีสานตอนล่าง
พื้นที่สีเขียวแห่งป่าดงใหญ่นี้ตั้งอยู่ในอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่กว่า 212,500 ไร่ ครอบคลุมตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง ตำบลนางรอง ตำบลโคกมะม่วง และตำบลหูทำนบ เป็นแหล่งต้นน้ำของห้วยลำนางรอง ห้วยลำปลายมาศ ที่ชาวบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงใช้หล่อเลี้ยงชีวิต และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พุทธศักราช 2548
สภาพป่าส่วนใหญ่จะเป็นป่าดิบแล้ง พันธุ์ไม้ที่มีมากคือ ไม้มะค่าโมง ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน ไม้ตะเคียน ฯลฯ ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ในส่วนของสัตว์ป่ามีการสำรวจพบกูปรี ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนหายาก มีนกหลายสายพันธุ์ เช่น นกเงือก นกหัวขวาน นกเหยี่ยวรุ้ง เป็นต้น
ความแตกต่างของลักษณะภูมิประเทศที่เด่นชัด ถูกแบ่งเป็น 2 โซน คือ โซน ก และโซน ข โดยโซน ก มีสภาพเป็นที่ราบสูง คือ มีภูเขาสูงทางทิศตะวันตกลาดต่ำไปทางทิศตะวันออก ส่วนโซน ข นั้นมีสภาพเป็นภูเขาสูง ล้อมรอบด้วยป่าพื้นราบ ยอดเขาสูงสุดคือ เขาเนินหิน

ภาพ : นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

Posted in: Uncategorized