Posted by on December 22, 2016

 

อำเภอโนนดินแดง
หลากหลายวิถีชีวิต และวัฒนธรรม

อำเภอโนนดินแดงเป็นหนึ่งใน 23 อำเภอที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ เดิมโนนดินแดงเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอละหานทราย ต่อมาได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอโนนดินแดง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2536 และได้ยกฐานะเป็นอำเภอโนนดินแดง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2539
ที่ตั้งของโนนดินแดงอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้สุดของจังหวัดบุรีรัมย์ ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอปะคำ ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอละหานทราย ทิศใต้ ติดกับ อำเภอตาพระยา และอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 3 ตำบล 37 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตำบลโนนดินแดง จำนวน 15 หมู่บ้าน ตำบลส้มป่อย 7 หมู่บ้าน และตำบลลำนางรอง 15 หมู่บ้าน ส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่น มี 1 เทศบาล 3 องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ได้แก่ เทศบาลตำบลโนนดินแดง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย และองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ข้อมูลประชากร พ.ศ.2557 อำเภอโนนดินแดงมีจำนวนประชากร 28,120 คน มีพื้นที่ทั้งหมด 448.000 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นต่อคน/ตารางกิโลเมตรเท่ากับ 62.76 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร รหัสไปรษณีย์อำเภอโนนดินแดงคือ 31260

ตำบลโนนดินแดง

ประเทศไทย > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > จ.บุรีรัมย์ > อ.โนนดินแดง
Share

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 14 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านโนนดินแดง  หมู่ 2 บ้านโนนดินแดง   หมู่ 3 บ้านโนนดินแดง   หมู่ 4 บ้านโนนดินแดง   หมู่ 5 บ้านโนนดินแดง   หมู่ 6 บ้านโนนดินแดง   หมู่ 7 บ้านโนนดินแดง  หมู่ 8 บ้านโนนดินแดง   หมู่ 9 บ้านซับสมบูรณ์   หมู่ 10 บ้านซับคนิง   หมู่ 11 บ้านซับคนิง   หมู่ 12 บ้านโนนดินแดง  หมู่ 13 บ้านหนองหงส์  หมู่ 14 บ้านลำนางรอง

สถานที่น่าสนใจใน ตำบลโนนดินแดง
หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 แห่ง
สถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง
สถานบริการด้านสุขภาพ จำนวน 2 แห่ง

แผนที่โนนดินแดง
Posted in: Uncategorized