ใบไม้ในจินตนาการ 

การนำใบไม้มาสร้างสรรเป็นงานศิลปะ เพื่อดึงดูดให้เด็กๆสนใจในการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เด็กๆรู้จักต้นไม้ใบไม้ที่อยู่รอบตัวเอง